Informacje

1. Miejsce konferencji: Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów (Józefów k. Warszaw, ul. Telimeny 1)
2. Termin konferencji: 30.08. – 02.09. 2022 r.
3. Język konferencji: polski, angielski.

4. W ramach konferencji zostaną opublikowane streszczenia w języku polskim i angielskim (plik „Wzór streszczenia”). Pełne teksty referatów będą recenzowane i po wygłoszeniu kwalifikowane do publikacji pokonferencyjnej w monografii Oficyny Wydawniczej PW. Referat należy przygotować zgodnie z wymaganiami wydawniczymi (plik „Wzór referatu”) podanymi na stronie konferencji. Referaty, które nie zostaną zakwalifikowane do publikacji w monografii OWPW, będą rekomendowane do opublikowania w jednym z czasopism: Archives of Transport, Journal of KONBiN, WUT Journal of Transportation Engineering, Combustion Engines. Jednocześnie informujemy, że podczas konferencji Transport XXI wieku będzie możliwość opublikowania artykułów w numerach specjalnych (Special Issues) czasopism Sensors, Energies i Applied Sciences wydawnictwa MDPI Open Access (100 / 140 pkt wg listy MEiN). Artykuły przyjęte do publikacji w tych czasopismach po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą podlegały opłacie (APC Article Processing Charges) w wysokości ok. 2200 CHF uiszczanej bezpośrednio przez autorów do wydawnictwa. Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych czasopisma. Bez uiszczenia opłaty konferencyjnej referaty nie zostaną opublikowane. Wymagania edycyjne i formatki dostępne są na stronie www.transport21.pw.edu.pl.

5. Opłata konferencyjna wynosi:
− 1500 zł od osoby,
− doktoranci: 1250 zł od osoby,
− osoby towarzyszące: 1000 zł od osoby,
Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne (nie dotyczy osób towarzyszących), wyżywienie (bez śniadań), przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji Transport XXI wieku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury.
UWAGA !
Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Organizatorzy zapewniają preferencyjne ceny noclegu w hotelu (miejsce konferencji zostanie podane w terminie późniejszym). Rezerwacji pokoju w hotelu można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie hotelu.

6. Opłata za każdy dodatkowy artykuł (tego samego autora/autorów): 550 zł/pub.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji TRANSPORT XXI WIEKU można dokonać poprzez przesłanie e-maila o temacie „ZGŁOSZENIE” na adres: transport21@pw.edu.pl. W e-mailu prosimy zawrzeć następujące informacje: Imię i nazwisko Uczestnika, Tytuł / Stopień naukowy Uczestnika, Afiliacja Uczestnika, Tytuł referatu, Autorzy referatu wraz z afiliacją, Dane do faktury wraz z numerem NIP. Przesłanie e-maila jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w związku z jego udziałem w Konferencji.

8. Terminy:
− zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem tytułu artykułu 26.06.2022 r.
− przesłanie streszczeń 26.06.2022 r.
− potwierdzenie przyjęcia streszczenia 10.07.2022 r.
− wniesienie opłaty konferencyjnej 30.07.2022 r.

9. Opłatę konferencyjną (w PLN) należy wpłacać na konto z podaniem imienia i nazwiska uczestnika/-ów wraz z nazwą i numerem NIP instytucji.
Adresat:
Politechnika Warszawska Wydział Transportu
00-662 Warszawa ul. Koszykowa 75
Bank PEKAO S.A. IV O/Warszawa
Nr konta bankowego:
55 1240 2092 9522 1160 0100 0000
z dopiskiem: Konferencja TRANSPORT XXI WIEKU

10. Kontakt:
Tel.: (+48) 22-234-70-36
tel. kom: (+48) 503136585
e-mail: transport21@pw.edu.pl

11. Konferencja jest częściowo dofinansowana z funduszu Upowszechniania i Promocji Działalności Naukowej PAN

Klauzula informacyjna RODO

Pobierz plik (pdf, 96,60 kB)

TRANSPORT XXI WIEKU Komunikat nr 1

Pobierz plik (pdf, 196,97 kB)